Szanowni Państwo!
Wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Państwa dane osobowe.
Nowe zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 25 maja 2018 roku.


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Laboratorium Pomiarowe MUTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (zwane dalej w skrócie Laboratorium Pomiarowe MUTECH) Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Chcemy aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Laboratorium Pomiarowego MUTECH. Dlatego prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej Informacji o ochronie danych osobowych.


Informacja o ochronie danych osobowych
Laboratorium Pomiarowe MUTECH z siedzibą w Łowiczu, Pl. Nowy Rynek 26, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas dokonywania procesu zakupu sprzedaży ( Dane osobowe), tj.:

 1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, EGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji Państwa zamówień, oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Laboratorium Pomiarowego MUTECH przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, także ich archiwizacji,
 • ochrony praw Laboratorium Pomiarowego MUTECH zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych Laboratorium Pomiarowemu MUTECH płatności,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody.

Laboratorium Pomiarowe MUTECH może przekazywać Dane osobowe następującym stronom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Laboratorium Pomiarowe MUTECH ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Laboratorium Pomiarowego MUTECH przewidzianych prawem, ochrony praw Laboratorium Pomiarowego MUTECH zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Laboratorium Pomiarowego MUTECH w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Laboratorium Pomiarowe MUTECH może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi firma współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wymogami prawa,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).

Laboratorium Pomiarowe MUTECH zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Laboratorium Pomiarowe MUTECH i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym").
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych.
 5. przenoszenia Danych osobowych. Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Laboratorium Pomiarowe MUTECH macie Państwo prawo przesłać innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Laboratorium Pomiarowym MUTECH może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: pod adresem e-mail: iodo@mutech.pl lub numer tel. +48 46 837 04 44 wew. 38