Regulamin sklepu internetowego Laboratorium Pomiarowego MUTECH

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Laboratorium Pomiarowego MUTECH, w szczególności zasady i warunki składania zamówień przez Klienta, zasady dokonywania płatności oraz zasady i sposób dostawy Towaru jak również prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje stosowane w Regulaminie:

 1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Towarów;

 2. SPRZEDAWCA – Tadeusz Mucha, właściciel firmy Laboratorium Pomiarowe „Mutech” Tadeusz Mucha i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Nowy Rynek 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000261267 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 8341811005, REGON: 100240400, adres poczty elektronicznej: sklep@mutech.pl.

 3. SKLEP – sklep internetowy Laboratorium Pomiarowego MUTECH dalej zwany Sklepem znajdujący się pod adresem: http://www.mutech.pl/sklep/, poprzez którą Sprzedawca zawiera umowy sprzedaży.

 4. TOWAR – przyrząd pomiarowy będący przedmiotem sprzedaży w Sklepie podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jego właściwości, cena oraz materiał, z którego został wykonany są szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu.

 5. REGULAMIN – regulamin sklepu internetowego Laboratorium Pomiarowego Mutech zawierający kwestie nieuregulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, określający szczegółowe warunki zawierania umowy sprzedaży.

 1. Kontakt ze Sklepem można uzyskać:

 1. pod numerem:

tel. (46) 837 04 44

fax (46) 837 01 00

Biuro Sprzedawcy dostępne jest w dniach:

poniedziałek – piątek

o godzinie:

7:00 – 15:30

 1. drogą elektroniczną pod adresem: sklep@mutech.pl

§2. Zasady korzystania ze Sklepu:

 1. Warunkiem rozpoczęcia zakupów w Sklepie jest rejestracja polegająca na wypełnieniu oraz akceptacji formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 2. Rejestracja jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnych umów.

§3. Informacja o Towarach

 1. Aktualny asortyment Towarów oferowanych przez Sprzedawcę jest dostępny na stronie internetowej http://www.mutech.pl/sklep/

 2. Ilość produktów w Sklepie jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

 3. W związku z ciągłym rozwojem Sklepu oraz potrzebami Klientów asortyment może ulegać zmianom.

 4. Informacje o zmianach są publikowane na stronie internetowej: http://www.mutech.pl/sklep/ i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§4. Cena Towaru

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN (brutto / netto).

 2. Płatności za nasze produkty dokonuje się w złotych polskich na podstawie otrzymanej faktury PRO-FORMA i/lub VAT.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§5. Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie na Towar dostępny w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej przez wszystkie dni w roku.

 2. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.

 3. Formularz obejmuje wymienione dane Klienta m.in. pełna nazwa firmy, NIP, dokładny adres siedziby oraz adres wysyłki Towaru, osobę do kontaktu, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, formę płatności oraz sposób dostawy.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na wykorzystanie jego danych osobowych na cele związane z realizacją umowy sprzedaży oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 5. Zmiany w formularzu rejestracyjnym Klient może wprowadzać do momentu wysłania Towaru. O zmianie danych osobowych Klient informuje drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: sklep@mutech.pl lub faksem. O zaksięgowaniu zmian zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§6. Formy płatności

 1. Klient może wybrać formę płatności:

 1. Przelew bankowy (numer konta: 20 1020 4580 0000 1002 0070 0559) na podstawie otrzymanej drogą elektroniczną faktury PRO-FORMA

 2. Przelew bankowy (numer konta: 20 1020 4580 0000 1002 0070 0559) na podstawie otrzymanej wraz z Towarem Faktury VAT

 3. Gotówką – płatność przy odbiorze – tylko przy przesyłce Pocztą Polską

 1. Nowi Klienci Sklepu mają obowiązek przedpłaty na warunkach określonych w pkt. 1a

 2. Do każdego zamówienia wystawiamy Fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta.

§7. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

 2. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku Towaru objętego zamówieniem Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 4. Wraz z zamówionym Towarem Klient otrzymuje Fakturę VAT.

§8. Dostawa Towaru

 1. Towar dostępny w magazynie wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia.

 2. W przypadku zakupu Towaru ze świadectwem wzorcowania wystawionego przez Laboratorium Pomiarowe Mutech zgodnie z Akredytacją PCA (AP-106) czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.

 3. Zakupiony Towar jest dostarczany pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym

 4. Wysyłka Towaru jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta:

 1. Pocztą Polską – przedmioty o standardowych wymiarach, paczka do 10 kg, zryczałtowany koszt wysyłki 17,00 PLN.

 2. Kurierem – za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Klienta, poprzez podanie nazwy firmy oraz numeru klienta/ numeru umowy zawartej ze wskazaną firmą lub przesyłka firmą kurierską UPS, koszt wysyłki 24,00 PLN.

 1. Koszt wysyłki pokrywa Klient.

 2. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość przez stronę internetową http://www.mutech.pl/sklep/ może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny rezygnacji i ponoszenia kosztów.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w chwilą dostarczenia Klientowi kompletnej przesyłki.

 3. Klient informuje o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: sklep@mutech.pl.

 4. Powyższe oświadczenie należy wysłać przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Po przesłaniu oświadczenia Klient otrzyma potwierdzenie jego otrzymania w odpowiedzi zwrotnej.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność na zmniejszenie wartości towaru, jeżeli korzysta z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy uprzednie jej zawarcie uważa się za niebyłe.

 7. Klient odsyła Towar na adres Sklepu na własny koszt.

 8. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot wartości zamówienia nastąpi w drodze przelewu bankowego do 14 dni od chwili zwrotu Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zastrzega, że nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

§10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad zarówno fizycznych ja i prawnych.

 2. W razie wystąpienia jednej z wyżej wymienionych wad w Towarze dostarczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi. Klientowi przysługuje wówczas prawo do żądania usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

 3. Towary zakupione w Sklepie posiadają określoną w opisie gwarancję producenta.

 4. Jeżeli do zakupu Towaru nie załączono karty gwarancyjnej, gwarancją zakupu jest faktura VAT.

 5. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w następujących przypadkach:

 1. Wada fabryczna;

 2. Niezgodność Towaru z zamówieniem;

 3. Uszkodzenie podczas transportu.

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

 2. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i biegnie od momentu otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

 3. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli w asortymencie Sklepu nie będzie pozycji zakupionej przez Klienta otrzyma on ofertę zamiany Towaru lub zostanie mu zwrócona jego równowartość.

 4. Kolory Towarów prezentowanych w ofercie Sklepu mogą różnić się od dostarczonych Towarów i nie będą uwzględniane jako przyczyna reklamacji.

§11. Polityka prywatności

 1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, ujawnionych podczas rejestracji. Sprzedawca jest zatem Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 2. Wraz z dokonaniem rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę.

 3. Dane osobowe Klienta takie jak imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, adres siedziby, NIP itd. mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę:

  1. w celach realizowania uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,

  2. gdy jest to konieczne dla utworzenia konta Klienta na stronie sklepu online, realizację zamówienia, prowadzenia procedury w przypadku odstąpienia od umowy jak również prowadzenia postępowania gwarancyjnego oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 1. Niepodanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne przez Klienta może pociągać za sobą niemożność wykonania przez Sprzedawcę zamówienia bądź też prowadzenia konta Klienta na stronie sklepu online.

 2. Klient może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe może nastąpić poprzez zawiadomienie o cofnięciu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wystosowane na adres poczty elektronicznej lub adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 lit. b.

 3. Sprzedawca udostępnia dane osobowe podlegające ochronie prawnej wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności w celu realizacji zamówienia, jak również na żądanie odpowiednich organów państwowych oparte na przepisach prawa.

 4. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim lub innym podmiotom tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W tym wypadku udostępnienie danych osobowych Klienta nastąpi wyłącznie za jego uprzednią zgodą.

 5. Klient ma prawo do

 1. uzyskania informacji o danych osobowych, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, w szczególności co do danych odbiorców, którym te dane są udostępniane, wnoszenia korekt, uzupełnień i aktualizacji.

 2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia w szczególności w przypadku gdy staną się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. Wnoszenia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych Klienta. Sprzedawca w szczególności zobowiązuje się do zapobiegania przed ich utratą, usunięciem bądź zniekształceniem a także zapoznawaniem się z treścią danych osobowych przez podmioty nieuprawnione.

 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 3. Sprzedawca na stronie http://www.mutech.pl/sklep/ korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”) mających na celu usprawnienie korzystania ze sklepu poprzez zapamiętywanie niektórych podanych przez Klienta danych. Pliki cookies stanowią pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta w momencie jego wizyty na stronie w celu zapamiętania określonych danych przy ponownej wizycie. Ciasteczka używane przez Sprzedawcę zgodne są z wytycznymi unijnymi wskazanymi w Dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej WE Parlamentu Europejskiego.

 4. Klient korzystający ze strony Sprzedawcy może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. Wyłącznie ciasteczek może wiązać się z nieprawidłowym funkcjonowaniem całości lub części sklepu online.

 5. Pliki cookies są zapisywane na komputerze Klienta zarówno w przypadku akceptacji wyświetlonego na stronie ostrzeżenia o polityce cookies jak również w przypadku niezaznaczenia pola „Nie akceptuję” .

 6. Pliki cookies mogą być również usunięte przez samego Klienta zarówno poprzez zastosowanie mechanizmów przeglądarki Klienta jak również poprzez ich manualne usunięcie z odpowiedniego folderu.

 7. Na podstawie plików cookies nie można ustalić tożsamości Klienta.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Laboratorium Pomiarowe Mutech Tadeusz Mucha i Wspólnicy Spółka Jawna.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy sprzedaży jest Sąd Rejonowy w Łowiczu.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do końca 2015 roku.

 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.